Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Jurca

 

 

 

                                                                                                Rozdział I

                                                                                     Postanowienia ogólne

 

                                                                                                      §1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Przyjaciół Jurca, w dalszym postępowaniu statutu zwane Stowarzyszeniem

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Jurzec Szlachecki 53, 18-520 Stawiski

                                                                                                      §2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001 r.nr 79, poz.855z póżń.zm.)oraz niniejszego statutu.

                                                                                                      §3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

4. Stowarzyszenie może nałeżeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

                                                                                                      §4

                                    Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

                        

                                                                                               Rozdział II

                                                                                     Cele i środki działania

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi: Jurca Szlacheckiego, Jurca Włościanskiego i Jurca Folwarku oraz ich rozwoju. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1)       naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

2)       działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,

3)       podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości  obywatelskiej i kulturowej, ze                          szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,

4)       upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

5)       działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

6)       działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7)       prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz                      

          wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

8)       działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,

9)       ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport,

10)     promocję zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

11)     działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

12)     współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym           lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,

13)     fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak stowarzyszenia,

14)     promowanie i organizowanie wolontariatu,

15)     upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

16)    działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między  społeczeństwami,

17)    inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkanców wsi oraz członków          Stowarzyszenia,

18)    reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji                

         społecznych,

19)    tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Gminy Stawiski.

                                                        

                                                                                                      §6 

Stowarzyszenie celem realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.

 

                                                                                              Rozdział III

                                                                           Członkowie - prawa i obowiązki 

                                                     

                                                                                                      §7

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym         Stowarzyszenie.

2.   Stowarzyszenie posiada członkó:

      1)  zwyczajnych,

      2)  wspierających

      3)  honorowych

 

                                                                                                      §8            

1.   Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklaracje członkowską na piśmie           oraz przedstawi pozytywną opinie dwóch członków Stowarzyszenia.

2.   Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

                                                                                                      §9

1.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową        lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

                                                                                                     §10

1.   Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny  wkład w działalność i rozwój           Stowarzyszenia.

2.   Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

                                                                                                     §11

1.   Członkowie zwyczajni mają prawo.

      1)  biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

      2)  korzystanie z dorobku,majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

      3)  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

      4)  zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

2.   Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

                1)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

                2)  przestszeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

                3)  regularnego opłacania składek.

                                                                                                    §12

1.   Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z         głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają take prawa, jak członkowie zwyczajni.

2.   Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń przestszeganie statutu  oraz uchwał       władz Stowarzyszenia.

3.   Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

                                                                                                     §13

1.   Utrata członkostwa następuje na skutek:

      1)  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

      2)  wykluczenia przez Zarząd:

           a)  z powodu łamania statutu i nieprzestszegania uchwał władz Stowarzyszenia,

           b)  z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

           c)  z powodu niepłacenia składek za okres roku,

           d)  na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

      3)  utraty praw obywatelskich na mocy prawnego wyroku sądu,

      4)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.  O wykluczeniu ,o którym mowa w ust. 1 pkt 2, decyduje Zarząd w formie uchfały. Przed podięciem uchwały Zarząd                  umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd                  niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

                                                                                                     §14

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbaawienia członkostwa zainteresowanego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

                                                                                              Rozdział IV

                                                                                    Władze Stowarzyszenia

                                                                                                     §15  

Władzami Stowarzyszenia są:

      1)  Walne Zebranie Członków,

      2)  Zarząd,

      3)  Komisja Rewizyjna.

                                                                                                     §16  

1.   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata,a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym         bezwzgłędną większością głosów.

2.   Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy               członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

                                                                                                     §17

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

      1)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

      2)  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4.   Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.Termin i miejsce obrad             Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5.   Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego incjatywy,       na wniosek Komisji Rewizijnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych                               Stowarzyszenia.

6.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej           połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne

7.   Do kompetęcji Walnego Zgromadzenia należą:

           1)  określenie głównych kerunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

           2)  uchwalanie zmian statutu,

           3)  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

           4)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizijnej,

           5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizijnej,

           6)  uchwalanie budżetu,

           7)  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

           8)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

           9)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

          10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia   lub jego władze,

          11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

          12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

          13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do                         kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

                                                                                                    §18

 1.   Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia               Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątsz.

      2.   Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.Prezesa, wiceprezesa,                     sekretarza oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków

 3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potszeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, Posiedzenia Zarządu zwołuje        prezes.

       4.  Do kompetencji Zarządu należą:

       1)  realizacja celów Stowarzyszenia,

       2)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

       3)  sporządzanie planów pracy i budżetu,

       4)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

       5)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

       6)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

       7)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Czlonków,

       8)  przyjmowanie i skreślanie członków.

                                                                                                    §19      

 1.  Komisja Rewizijna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia

 2.   Komisja Rewizijna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy orazsekretarza.

 3.   Do kompetęcji Komisji Rewizijnej należy:

      1)   kontrolowanie działalności Zarządu,

      2)   składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

      3)   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromzdzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

      4)   składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

      5)  składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków .                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    §20

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trfania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę sładu organu.

 

                                                                                                Rozdział V

                                                                                         Majątek i fundusze

 

                                                                                                     §21

1.   Majątek Stowarzyszenia powstaje:

      1)  ze składek członkowskich,

      2)  darowizn, spadków, zapisów,

      3)  dotacji i ofiarności publicznej.

2.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.   Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

                                                                                                    §22

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczegulności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

                                                                                               Rozdział VI

                                                                                    Postanowienia końcowe

 

                                                                                                    §23

1.   Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków            kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich głosów), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do                  głosowania.

2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz                  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności            przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

 

Statut został przyjęty przez uczestników zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół JurcaUchwałą nr 2/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku.